VietTUG.org - old forum

id = 4349, parent = 4348, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.193, time = 2008/01/22 (1200935208) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Thầy đã trả lời rất sợm Đứng là do em chưa kiểm tra kĩ, việc quay lại mã nguồn và chạy ra đúng dòng đang soạn thảo em đã làm dc.
Em sẽ tiếp tục sử dụng, và có gì sẽ hỏi lại Thầy sau (lần này phải chọc phá nhiều đã rồi sẽ hỏi).