VietTUG.org - old forum

id = 4342, parent = 4333, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = lihavim, ip = 220.231.124.6, time = 2008/01/20 (1200825091) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
hchon:
Mấy hôm nay thấy có xvnkb-0.3 đã fix lỗi automount, nhưng chưa giám cài thử. Vì từ lúc quyết đinh xài linux đến giờ chỉ hơn 2 tuần phải cài lài máy đến 12 lần
đây có cách khắc phục, đỡ phải cài nè .