VietTUG.org - old forum

id = 4328, parent = 4326, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.45.104, time = 2008/01/18 (1200661891) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đang dùng geany 0.12 và thấy cái này cũng đạt yêu cầu.
Bạn hãy thử xem.
Geany có luôn file địa phương hoá, hỗ trợ "auto-completion" cho nhiều ngôn ngữ (C, C++, ... Tex/Latex) và theo mình thì rất dễ cài đặt và nhỏ gọn; hiển nhiên hỗ trợ Unicode (UTF-8, 7, 16 gì đó nữa).
Bạn hãy thử xem