VietTUG.org - old forum

id = 4326, parent = 4323, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 118.71.133.209, time = 2008/01/18 (1200613142) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
lihavim:
Bác hchon thử coi cái này coi.
Có 1 vài điều mình không hiểu

sudo /etc/init.d/dbus-1 restart


La thế nào? Sao khi đánh dòng lệnh này trong terminal nó bào lỗi?