VietTUG.org - old forum

id = 4320, parent = 4319, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.110.240, time = 2008/01/15 (1200352558) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
apt-get báo lỗi là không tìm thấy gói kile trong repository. ĐOán là bác muốn cài từ cdrom: vậy hãy dùng /cdrom thích hợp có kile.

Hãy thay đổi danh sách repository trong /etc/apt/sources.list. Nội dung tập tin này cần quyền root để sửa, tương tự như sau

#...
#deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
#deb http://www.apt-get.org
/dev/cdrom


nếu muốn cài gói từ mạng thì bỏ chú thích (#) cho các dòng có URL, và bật chú thích cho dòng /cdrom như sau:

#...
deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://www.apt-get.org
#/dev/cdrom