VietTUG.org - old forum

id = 432, parent = 110, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = abc (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2005/11/30 (1133348347) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Bác có thể thử các Editor trên Windows hỗ trợ unicode như sau:

texmaker
notepad plus
Các bác trong diendan có thể cho biết cách dùng 2 Editor trên được không? Các Editor này hỗ trợ Unicode như thế nào? Các bác có thể nói rõ cho mọi người được không? Ưu việt của texmaker so với WinEdt là ở chỗ nào? Mong các bác hướng dẫn chi tiết việc dùng texmaker để soạn thảo tài liệu tài liệu Tiếng việt. Cảm ơn các bác.