VietTUG.org - old forum

id = 4318, parent = 4317, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.44.73, time = 2008/01/14 (1200292452) ,
subject = Re:Xin MikTex 2.7 full, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình đã dịch thử file ví dụ của bạn nducphuong với MikTeX 2.4 và kết quả là tốt.
Đây là file thu.log
This is Omega, Version 3.14159--1.15 (MiKTeX 2.4) (preloaded format=lambda 7.12.27)

27 DEC 2007 13:56

Copyright (c) 1994--2000 John Plaice and Yannis Haralambous

**thu

(thu.tex

LaTeX2e <2003/12/01>

Babel <v3.8g> and hyphenation patterns for english, french, german, ngerman, du

mylang, nohyphenation, loaded.

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\base\article.cls

Document Class: article 2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX document class

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\base\size12.clo

File: size12.clo 2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX file (size option)

)

\[email protected]=\count79

\[email protected]ion=\count80

\[email protected]=\count81

\[email protected]=\count82

\[email protected]=\count83

\[email protected]=\count84

\[email protected]=\count85

\[email protected]=\count86

\abovecaptionskip=\skip41

\belowcaptionskip=\skip42

\bibindent=\dimen102

)

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\omegavn\omegavn.sty

Package: omegavn 2005/02/20 v.2.1 OmegaVN by Nguyen Huu Phuc

LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OT1 on input line 43.

LaTeX Info: Redefining \% on input line 44.

LaTeX Info: Redefining \# on input line 45.

LaTeX Info: Redefining \& on input line 46.

LaTeX Info: Redefining \$ on input line 47.

LaTeX Info: Redefining \textbraceleft on input line 48.

LaTeX Info: Redefining \textbraceright on input line 49.

LaTeX Info: Redefining \textbackslash on input line 50.

LaTeX Info: Redefining \textbullet on input line 51.

LaTeX Info: Redefining \textvisiblespace on input line 52.

LaTeX Info: Redefining \textunderscore on input line 53.

)

No file thu.aux.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Try loading font information for OT1+mnp on input line 3.

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\lambda\ot1mnp.fd) [1

] (thu.aux) )

Output written on thu.dvi (1 page, 348 bytes).


Và dịch dvi -> pdf bằng lệnh:
dvipdfmx thu

thì dịch tốt nên không có báo lỗi

*Dưới đây là cây thư mục mà tôi đã dùng trong MikTeX 2.4
Trong d:\texmf\dvipdfm\CMap có UTF8-UCS2 (25.686)
Trong d:\texmf\dvipdfm\config có các file cid-x.map, adobelat.otl và latin.otl
Trong d:\texmf\fonts chép đủ các font của Omegavn (các loại font ofm, ovf, tfm và truetype)
Trong thư mục d:\texmf\omega phải có thư mục ocp với các thư mục con char2uni và omega - Nghĩa là ta sẽ có d:\texmf\omega\char2uni và d:\texmf\omega\omega. Trong d:\texmf\omega\char2uni ta sẽ có các file intcvn.ocp, invirq.ocp, invps.ocp. Trong \texmf\omega\omega sẽ có charvn.ocp, charvnaccent.ocp, lowercasevn.ocp và uppercasevn.ocp
Trong d:\texmf\tex\lambda có tất cả các file ot1*.fd
Trong d:\texmf\tex\latex\omegavn có tất cả các file *.sty
Trong d:\texmf\tex\ttf2pk có ttfonts.map
Trong d:\texmf\tex\ttf2tfm có ttfonts.map

Không biết điều đó có giúp gì cho bạn không?