VietTUG.org - old forum

id = 4317, parent = 4316, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.6.68.150, time = 2008/01/13 (1200235815) ,
subject = Re:Xin MikTex 2.7 full, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi bạn nducphuong.
Nếu được thì mình xem lại MikTeX 2.4 với OmegaVN; chứ MikTeX 2007 thì mình bó tay