VietTUG.org - old forum

id = 4316, parent = 4308, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 123.20.203.100, time = 2008/01/12 (1200088422) ,
subject = Re:Xin MikTex 2.7 full, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác vanchutr dùng omega trong texlive, mình hỏi là trong miktex 2.7 kìa. dùng lệnh lambda *.tex thì ok không có lỗi gì cả, nhưng khi chuyển qua pdf bằng lệnh pspdfmx thì báo lỗi
*** ERROR ** Unable to find TFM file "mnprut_0"
output file remove.}}