VietTUG.org - old forum

id = 4308, parent = 4294, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.41.5, time = 2008/01/09 (1199826364) ,
subject = Re:Xin MikTex 2.7 full, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn hãy xem lại cài đặt. Đây là thông tin về hệ thống khi dịch ví dụ của bạn.
# lambda thu
This is Omegak, Version 3.141592-1.23.2.3 (Web2C 7.5.5)
 %&-line parsing enabled.
Copyright (c) 1994--2000 John Plaice and Yannis Haralambous
(thu.tex
LaTeX2e <2003/12/01>
Babel <v3.8g> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, lo
aded.
(/usr/local/texlive/2005/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX document class
(/usr/local/texlive/2005/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(/usr/local/texlive/2005/texmf-dist/tex/latex/omegavn/omegavn.sty)
No file thu.aux.
(/usr/local/texlive/2005/texmf-dist/tex/lambda/ot1mnp.fd) [1] (thu.aux) )
Output written on thu.dvi (1 page, 444 bytes).
Transcript written on thu.log.
# dvipdfmx thu
thu.dvi -> thu.pdf
[1]
6454 bytes written

Bạn thấy đó. Không có lỗi gì hết.