VietTUG.org - old forum

id = 4289, parent = 4286, thread = 4286, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.109.7, time = 2007/12/30 (1198987372) ,
subject = Re:Chèn hình vào đoạn văn, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn dùng gói wrapfig/pincipar. TÌm ở diễn đàn này, hoặc ở wiki:wrapfig