VietTUG.org - old forum

id = 4286, parent = 0, thread = 4286, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 58.186.33.193, time = 2007/12/30 (1198973452) ,
subject = Chèn hình vào đoạn văn, hits = 647, karma = 0+0-,
Các bạn có cách nào chèn một tấm hình nhỏ vào một đoạn văn, sao cho chữ của đoạn văn bản đó bao quanh hình được chèn?