VietTUG.org - old forum

id = 4272, parent = 4268, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 222.252.103.98, time = 2007/12/23 (1198351213) ,
subject = Re:Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi có ảnh bằng *eps và WinTpic thì không chuyển thẳng DVI->sang PDF
được tốt đâu>
!!!!!!!!