VietTUG.org - old forum

id = 4269, parent = 4265, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.103.158, time = 2007/12/22 (1198320423) ,
subject = Re:Giúp đỡ cài đặt omegavn cho MikTex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
thật tiếc. mình đã tìm nhờ google.com và đọc tài liệu ở empirics.net, tuy nhiên chưa tìm ra câu trả lời.