VietTUG.org - old forum

id = 4268, parent = 4267, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.103.158, time = 2007/12/22 (1198319557) ,
subject = Re:Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 0, karma = 0+0-,
một số gói lúc ban đầu viết ra phải cần đến ps: pstricks, powerdot. trong phần lớn các trường hợp mà /me gặp, hai cách cho kết quả giống nhau.