VietTUG.org - old forum

id = 4264, parent = 4263, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.110.83, time = 2007/12/21 (1198215929) ,
subject = Re:Giúp đỡ cài đặt omegavn cho MikTex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ dvipdfmx là để tạo kết quả pdf từ tập tin dvi
2/ lỗi chỉ ra là lỗi thiếu font
3/ xem lại tập tin log của quá trình biên dịch từ tex sang dvi