VietTUG.org - old forum

id = 4263, parent = 0, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.145, time = 2007/12/21 (1198182591) ,
subject = Giúp đỡ cài đặt omegavn cho MikTex 2.7, hits = 1906, karma = 0+0-,
Bác nào cài đặt thành công gói omegavn cho MikTex 2.7 thì hướng dẫn cho mình với. Mình cài đặt xong rồi, dịch bằng lệnh lambda *.tex không có lỗi gì cả nhưng khi chuyển từ file *.dvi-> *.ps bằng lệnh dvipdfmx *.dvi thì báo lỗi như sau
*** ERROR ** Unable to find TFM file "mnprut_0"
output file remove.