VietTUG.org - old forum

id = 4260, parent = 4259, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.12.27, time = 2007/12/19 (1198056118) ,
subject = Re:Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi là người dùng WinTpic đã lâu, Khi dịch DVI có hình mà Dịch PDF
không có hình. Vì chương trình dịch Pdflatex không có lệnh của WinTpic.
Tôi đã làm (có các nút trên VieTeX):
1. dịch tệp DVI (xem có hình từ WinTpic)
2. Chuyển DVI->PS (có nút, nếu bạn nào thạo thì tham khảo tệp bat).
3. Chuyển PS->PDF (cũng có nút)
4. Xem tệp PDF (arcobat)

Nói thì dài vậy cứ nhất liên tục mất vài phút nếu tài liệu dài.
(trường hợp không dùng VieTeX thì dùng các tệp Bat của tôi trong vietex cũng được).