VietTUG.org - old forum

id = 4259, parent = 4257, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanvnu, ip = 58.187.54.87, time = 2007/12/19 (1198028478) ,
subject = Re:Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 0, karma = 0+0-,
Đã mày mò và trả lời được tại đây: forum:74