VietTUG.org - old forum

id = 4257, parent = 0, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanvnu, ip = 58.187.54.87, time = 2007/12/19 (1198022977) ,
subject = Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 1593, karma = 0+0-,
Em xin hỏi các thầy một câu:
Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic thì khi biên dịc ra DVI thì nhin thấy bảng biến thiên tốt (không bị mất nét) nhưng khi dịch tới file PDF thì lại bị lỗi như thế này?

http://storage.imajr.com/ds.bmp_559782.jpg (dead link)