VietTUG.org - old forum

id = 4181, parent = 4180, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.160.1.54, time = 2007/11/17 (1195287313) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 1+-1-,
Mình đang sử dụng Xubuntu7.10. Khi cài kile, chạy dòng lệnh ./configure nó báo là không tìm thấy kde-config. Vậy lám sao để khắc phục tình trạng này nhỉ. Đổi editor khác hay tìm kde ở đâu?