VietTUG.org - old forum

id = 4180, parent = 4179, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.160.1.54, time = 2007/11/16 (1195215437) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn nducphuong rất nhiều. Mình đang học ở Hà Nội nên không thê đến copy tại chổ chủa nducphuong được.