VietTUG.org - old forum

id = 4179, parent = 4178, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 123.20.203.55, time = 2007/11/16 (1195154296) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
Editor cho linux là good nhất đó , tốt nhất trong cái tốt nhất đó là kile (http://kile.sourceforge.net/). Kile hỗ trợ Unicode, nhắc lệnh, và terminal nữa (Xem http://viettug.org/editors/table.php). Nếu ở sài gòn liên hệ với mình chép Texlive2007