VietTUG.org - old forum

id = 4178, parent = 4177, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.160.1.54, time = 2007/11/16 (1195151884) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn peter. Nhưng file qua nặng minh chưa thể tải ngay được, nhất là dân lên mang tai quan chat như mình.

A nhờ peter chỉ giúp mình nên dùng Editor nào để soạn thảo, có auto com và terminal càng tốt.