VietTUG.org - old forum

id = 4014, parent = 4011, thread = 4011, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.235.235.126, time = 2007/09/21 (1190366889) ,
subject = Re:Macro sắp xếp các phương án trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình thấy thầy Minh(ĐHSP Quy Nhơn) làm như sau:
\newcommand{\mb}[4]{\vskip0.1cm\hskip-0.25cm\begin{tabular}{p{0.20cm}p{3.6cm}p{3.6cm}p{3.6cm}p{3.6cm}}
&\vuonga\ \  #1&\vuongb\ \  #2&\vuongc\ \  #3&\vuongd\ \  #4
 \end{tabular}}
\newcommand{\hb}[4]{\vskip-0.1cm \hskip-0.25cm \begin{tabular}{p{0.20cm}p{7.6cm}p{7.8cm}}
&\vuonga\ \  #1&\vuongb\ \ #2\\ \nopagebreak[4]
&\vuongc\ \  #3&\vuongd\ \  #4
 \end{tabular}}
\newcommand{\bb}[4]{\vskip-0.1cm
\hskip0.3cm \vuonga\ \  #1\nopagebreak[4]\vskip0.2cm
\hskip0.3cm \vuongb\ \ #2\nopagebreak[4]\vskip0.2cm \nopagebreak[4]
\hskip0.3cm \vuongc\ \  #3\nopagebreak[4]\vskip0.2cm \nopagebreak[4]
\hskip0.3cm \vuongd\ \  #4}

Các bạn đọc,... đoán, rồi chỉnh lại theo ý mình!
còn xài thì:
\hb{dap an A}
{DA B}
{DA C}
{DA D}