VietTUG.org - old forum

id = 3963, parent = 3958, thread = 3916, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.254.116.8, time = 2007/09/06 (1189062512) ,
subject = Re:cho toi hoi, hits = 0, karma = 0+0-,
lính mới hỏi nhiều là tại... lính cũ hướng dẫn không tốt. xin nhận lỗi về mình!