VietTUG.org - old forum

id = 3952, parent = 3938, thread = 3916, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.116.8, time = 2007/09/05 (1189007582) ,
subject = Re:cho toi hoi, hits = 0, karma = 0+-1-,
(bài được chuyển bởi admin -- q00p gửi chưa đúng chủ đề)

Xin lỗi các bác "textsection" có thể tôi bị lỗi do như sau, xin các bác tiếp tục chỉ giáo:

LaTeX Font Warning: Font shape `OMS/unc/bx/n' undefined
(Font)              using `OMS/cmsy/m/n' instead
(Font)              for symbol `textsection' on input line 5.

(C:\Program Files\MiKTeX 2.5\tex\latex\mathdesign\mdbch\ot1mdbch.fd)
(C:\Program Files\MiKTeX 2.5\tex\latex\mathdesign\mdbch\omlmdbch.fd)
(C:\Program Files\MiKTeX 2.5\tex\latex\mathdesign\mdbch\omsmdbch.fd)
(C:\Program Files\MiKTeX 2.5\tex\latex\mathdesign\mdbch\omxmdbch.fd)
(C:\Program Files\MiKTeX 2.5\tex\latex\mathdesign\mdbch\mdamdbch.fd)
(C:\Program Files\MiKTeX 2.5\tex\latex\mathdesign\mdbch\mdbmdbch.fd) [1]
[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] (tail.tex
(TLTK.tex [17]) [18] (chuong02.aux)

LaTeX Font Warning: Some font shapes were not available, defaults substituted.