VietTUG.org - old forum

id = 3938, parent = 3936, thread = 3916, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 58.187.122.230, time = 2007/09/04 (1188859354) ,
subject = Re:cho toi hoi, hits = 0, karma = 1+0-,
Bác viettug hướng dẫn chuẩn đấy bác q00p ạ. Tuy nhiên kết quả lại phụ thuộc vào đoạn mã nguồn xung quanh việc dùng ký hiệu đó. Chẳng hạn nếu bác dùng {\sffamily{\bfseries\textsection} Bài 1} thì không thu được ký hiệu \textsection đậm đâu. Còn nếu bác dùng {\sffamily{\rmfamily\bfseries\textsection} Bài 1} thì ngon lành. Chúc bác q00p sớm sửa được như ý.