VietTUG.org - old forum

id = 3935, parent = 3933, thread = 3916, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 58.187.164.12, time = 2007/09/03 (1188831870) ,
subject = Re:cho toi hoi, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã thực hiện thử rồi, ký hiệu không thay đổi.Thanks!