VietTUG.org - old forum

id = 391, parent = 389, thread = 379, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.167, time = 2005/11/18 (1132251759) ,
subject = Re:Gói \'geometry\', hits = 0, karma = 0+0-,
Ừ, vậy thì mình xin rút lại Warning ở trên!

PS: /me nói rồi mà, hạn chế ở trên không phải của gói geometry, mà là của gói (x)keyval mà geometry dùng để nhận dạng tham số! Bác hiểu ý chứ