VietTUG.org - old forum

id = 3907, parent = 0, thread = 3907, catid = 20, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.34.219, time = 2007/08/30 (1188475296) ,
subject = Xetex là gì?, hits = 5656, karma = 0+0-,
Đã có bác nào tìm hiểu về Xetex? nó có thể làm được những gì?