VietTUG.org - old forum

id = 389, parent = 385, thread = 379, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.221, time = 2005/11/17 (1132236357) ,
subject = Re:Gói \'geometry\', hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kyanh, mình đang dùng gói geometry v.3.2 (2002) và thấy khoảng trống giữa các tùy chọn là vô tư , chỉ cần dấu phẩy (,) để ngăn cách các tùy chọn.