VietTUG.org - old forum

id = 3875, parent = 3874, thread = 3872, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.243, time = 2007/08/18 (1187451833) ,
subject = Re:Luu file anh o dau, hits = 0, karma = 0+0-,
=>DVI
chuyển từ tex quan dvi nhờ chương trình latex

=>PDF
chuyển từ tex quan pdf nhờ chương trình pdflatex
=>DVI->PDFM
chuyển từ tex qua dvi, rồi từ dvi qua pdf nhờ chương trình pdfm
=>DVI->PDFMX
như trên, nhưng nhờ pdfmx (nghe nói xịn hơn pdfm)
=>DVI->PS->PDF
chuyển từ tex qua dvi, rồi chuyển kết quả dvi qua ps nhờ dvips và sau đó chuyển kết quả ps qua pdf nhờ ps2pdf

KHi soạn thảo tài liệu, dùng =>DVI thì nhanh gọn. Kết quả PDF cần khi bạn mang tài liệu đi in ấn, trao đổi. Dùng powerdot thì phải biên dịch theo con đường cuối. Với một số gói, ví dụ pstricks, bạn có thể không biên dịch được tài liệu nhờ pdflatex. Việc dùng con đường nào còn là vấn đề thói quen. Mình hay dùng nhất =>DVI/PS/PDF

Đó là các thông tin cơ bản nhất.