VietTUG.org - old forum

id = 3874, parent = 3873, thread = 3872, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 222.252.113.134, time = 2007/08/18 (1187371458) ,
subject = Re:Luu file anh o dau, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug. Mình làm được rồi. Lỗi là Latex không tìm thấy ảnh. Khi mình đưa file ảnh vào thư mục lưu các bài đã đánh trước thì được. Cho mình hỏi thêm: có 5 chế độ dịch
=>PDF
=>DVI
=>DVI->PDFM
=>DVI->PDFMX
=>DVI->PS->PDF.
Mình chỉ hiểu PDF và DVI. Mình dịch theo hai chế độ đó và đều in ra giấy được. Còn các chế độ khác có ý nghĩa là gì? Mình có thể đọc thêm về vấn đề này ở đâu vì hai quuyển "Một tài liệu..." và "Soạn tài liệu..." viết khá ít.
Cảm ơn nhé.