VietTUG.org - old forum

id = 385, parent = 384, thread = 379, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.21, time = 2005/11/17 (1132215092) ,
subject = Re:Gói \'geometry\', hits = 0, karma = 0+0-,
Hì hì. Mình đọc tài liệu hướng dẫn của gói này năm 2002. Nhớ là tác giả khuyến cáo như vậy. Sau này, nếu việc dùng dấu phảy đó có thay đổi gì không, /me cũng kô biết.

PS: Gói geometry dùng gói một gói (tên gì nhỉ) để hỗ trợ các option cao cấp