VietTUG.org - old forum

id = 3845, parent = 3844, thread = 3844, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.96, time = 2007/08/09 (1186667843) ,
subject = Re:Hỏi về lệnh \\part, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi chuyển sang phần mới (\part) thì trang trống đó làm cho bố cục rõ ràng hơn: bởi vì cuốn sách được in 2 mặt, mặt thứ nhất sẽ in "Phần ...", còn mặt sau đó chính là trang bạn nói. Cũng chẳng tốn bao nhiêu giấy mà lại đẹp nữa chứ.

Nếu không thích, thì có thể thay đổi, bằng cách dùng gói titlesec.