VietTUG.org - old forum

id = 3841, parent = 3840, thread = 3835, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.96, time = 2007/08/09 (1186644197) ,
subject = Re:Đánh só, canh cột và tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ kịp
2/ dùng gói geometry
% \usepackage{geometry}
\geometry{left=3cm,right=3cm,bottom=25mm,top=25mm}