VietTUG.org - old forum

id = 3840, parent = 3836, thread = 3835, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 222.252.115.40, time = 2007/08/09 (1186616385) ,
subject = Re:Đánh só, canh cột và tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug nhiều. Năm tới định làm lv bằng tex bây giờ mới học liệu kịp không. Mà sao khi dịch ra văn bản thì lề trên và dưới lại rộng quá, rất tốn giấy. Có cách nào kéo vb tới sát hai lề trên dưới không? Thanks.