VietTUG.org - old forum

id = 384, parent = 379, thread = 379, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.69, time = 2005/11/17 (1132177887) ,
subject = Re:Gói \'geometry\', hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Cần lưu ý:
* dấu phải phải đi trước, ví dụ phải dùng ,right chứ không phải là , right
Chỗ này sao khó hiểu qúa Kyanh, giữa các tuỳ chọn sẽ cách nhau bởi dấu phẩy, có khoảng trống cũng được mà!