VietTUG.org - old forum

id = 3805, parent = 3803, thread = 3801, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.67.154, time = 2007/07/29 (1185705145) ,
subject = Re:cỡ font chung dòng, riêng dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình hiểu rồi. Cảm ơn viettug nhiều nhé.