VietTUG.org - old forum

id = 3803, parent = 3801, thread = 3801, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.252, time = 2007/07/29 (1185697803) ,
subject = Re:cỡ font chung dòng, riêng dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
Hãy thử biên dịch ví dụ sau nhé, newman:
ví dụ công thức chung dòng cỡ nhỏ $\frac34$ và công thức chung dòng cỡ lớn $\displaystyle \frac34$

Việc dùng \displaystyle trong các công thức chung dòng ($...$) đảm bảo rằng kích thước của nội dung y như khi sắp chữ ở chế độ riêng dòng ($$...$$)