VietTUG.org - old forum

id = 379, parent = 0, thread = 379, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.49, time = 2005/11/17 (1132160575) ,
subject = Gói \'geometry\', hits = 1075, karma = 0+0-,
Gói geometry giúp xác định lề trái, phải, ... nhanh chóng.

Dưới đây là ví dụ:
\usepackage[%
  left=30mm
  ,right=30mm
  ,top=25mm
  ,bottom=25mm]{geometry}


Các tuỳ chọn khác:
* a4paper
* oneside
* twoside
* landscape
* landscape=true
* landscape=false

Ví dụ:
\usepackage{a4paper,left=2.5cm,landscape=true}{geometry}


Cần lưu ý:
* dấu phải phải đi trước, ví dụ phải dùng ,right chứ không phải là , right
* có thể dùng các đơn vị độ dài khác. ví dụ: mm, cm Khi dùng độ dài dạng thập phân, chú ý dấu phảy -- ví dụ phải chỉ ra 2.5cm chứ không phải là 2,5cm