VietTUG.org - old forum

id = 3782, parent = 0, thread = 3782, catid = 0, locked = 1, moved = 1,
userid = (guest), ip = , time = 2007/07/26 (1185446488) ,
subject = chuyển: Hỏi cách đánh dấu phần giới hạn bởi các đồ thị., hits = 0, karma = 0+0-,
try here...