VietTUG.org - old forum

id = 3779, parent = 0, thread = 3779, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/07/26 (1185446488) ,
subject = Hỏi cách đánh dấu phần giới hạn bởi các đồ thị., hits = 866, karma = 0+0-,
Mình muốn gạch chéo phần giới hạn bởi các đường y=1/x, y=2-1/x, x=1, x=3 nhưng khi dùng đoạn code sau thì chỉ tô được có một phần do các đường gạch quá ngắn:
\begin{pspicture}(-2,-2)(4,3)
      \psset{algebraic,plotpoints=501}
      \psline{->}(-1,0)(5,0)\rput(4.5,-0.2){$x$}
      \psline{->}(0,-0.5)(0,3)\rput(0.2,2.8){$y$}
      \rput(0.2,-0.2){$O$}
      \rput(1,-0.2){$a$}
      \rput(3,-0.2){$b$}
      \pscustom[fillstyle=vlines*,hatchangle=30,linestyle=none]{
      \psplot{1}{3}{1/x}
      \psplot{1}{3}{2-1/x}
      }
      \psplot[linewidth=1pt]{1}{3.2}{1/x}
      \psplot[linewidth=1pt]{1}{3.2}{2-1/x}
      \psline(3,0)(3,1.67)
      \psline(1,0)(1,1)
      %\psline(3,0.33)(3,1.67)
      \rput(4,0.4){$y=\varphi(x)$}
      \rput(4.2,1.8){$y=\psi(x)$}
      \end{pspicture}

Mong viettug chỉ giáo.