VietTUG.org - old forum

id = 377, parent = 376, thread = 321, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.49, time = 2005/11/16 (1132159850) ,
subject = Re:Nhờ giúp khẩn về Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Chủ đề không rõ ràng! Bị khóa!

Vui lòng gửi bài viết với chủ đề hợp lý.

Cám ơn!