VietTUG.org - old forum

id = 3753, parent = 3479, thread = 3425, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2007/07/17 (1184630395) ,
subject = Re:Font Times new roman, hits = 0, karma = 0+0-,
em thấy bộ font tiếng việt có sẵn trong MikTex 2.5 nhiều cái cứ la lá như nhau, không hiểu viết luận văn hoặc sách vở thì nên dùng font nào?
nếu muốn thêm font mới cho MikTex 2.5 thì phải mần ra sao?