VietTUG.org - old forum

id = 3682, parent = 0, thread = 3682, catid = 0, locked = 1, moved = 1,
userid = (guest), ip = , time = 2007/06/19 (1182266304) ,
subject = chuyển: Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 4, karma = 0+0-,
try here...