VietTUG.org - old forum

id = 3678, parent = 0, thread = 3678, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = trinhcongson_us, ip = 210.245.34.4, time = 2007/06/19 (1182254093) ,
subject = Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 2719, karma = 0+0-,
Xin các bác chỉ giúp em cách biểu diễn dấu không chia hết (ba dấu chấm thẳng đứng và dấu gạch chéo) trong latex như thế nào? Đội ơn các bác nhiều nhiều!!!!!!!