VietTUG.org - old forum

id = 3669, parent = 3668, thread = 3633, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 222.252.119.149, time = 2007/06/18 (1182124724) ,
subject = Re:PcTeX 6 nhà mình ai dùng thử chưa !, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã kiểm tra lại sự chuyển đổi giữa tệp TEX và DVI
+ Khi dịch bằng Texify.exe thì không được, chi khi dịch với Latex.exe với đối số như trong hướng dẫn của tôi tệp (practic.pdf) thì mới có chuyện qua lại này.
+ Bản sau tôi sẽ sửa chức năng này tốt hơn.

Cảm ơn nhiều.