VietTUG.org - old forum

id = 3668, parent = 3660, thread = 3633, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 222.252.119.149, time = 2007/06/18 (1182123788) ,
subject = Re:PcTeX 6 nhà mình ai dùng thử chưa !, hits = 0, karma = 2+0-,
Các bạn thân mến,

1. Chương trình VieTeX không phải cấu hình lại gì khi không muốn.
Ví dụ muốn cho chữ nhỏ hoặc to lên đồng loạt khi đang soạn thảo hãy vào:
Window->Zoon decrease một số lần là được như ý muốn.

2. Macro có lúc vẫn còn trục trặc. Nhưng Script thì các bạn soạn như hướng dẫn, Khi Script bị sai thì các bạn có thể vào:
+Tools->ReEdit new macro sửa lại từng macro, kể cả gán lại phím tắt.
+Tools->Save macro vào một tệp *.vts tất cả macro sẽ được lưu lại.
+Đóng VieTeX lại rồi đến C:\vietex\config xoá vietex.vts
+Mở lại VieTeX và
+Tools->load macro têp *.vts va sử dụng được macro.
+Đóng VieTeX các macro ghi lại vào vietex.vts. Từ lần sau tự động
macro lấy vào khi khởi động. Rất nhiều macro chương trình vẫn quản lí được.

3. Các bạn cần lợi dụng phím gõ tắt tôi gọi là hotkey macro, các bạn có thể thay đổi phím gõ tắt này:
+Tools->ReEdit hotkey macro
Tôi đặc biệt thích:
Atl+$->$$
Alt+(->()
Alt+)->\left(\right)
Alt+^->^{}
Alt+_->_{}
Alt+{->{}
Alt+}->\left{\right}
Alt+<-><>
Alt+>->\left<\right>
Alt+\->\backslash
Ctrl+|->\setminus
Alt+R->(\ref{})
Ctrl+$->\mbox{}
.....

Chúc các may mắn.